Vårt projekt

Utveckla, designa och producera SmartPole®.

Smart Innovation Sweden AB är bolagisering av projektet StonePole där bl a ELFORSK och dess ägare har ställt krav på hur en ersättare till den kreosotimpregnerade trästolpen skall vara utformad. Utöver detta har svensk standard legat till grund för konstruktion och design.

SmartPole® - olika utvecklingssteg,

Projektet har bedrivits i flera steg där prototypdesign och utveckling har genomförts med mycket gott resultat samt också testats hos SP för att verifiera att beräkningarna stämmer överens med verkligheten. Testresultaten har sedan använts för att beräkna serie 2 SmartPole® vilka skall testas i sin avsedda miljö. Vidare skall testerna omfatta hantering, säkerhet, monteringsbarhet, anpassning av SmartPole® till befintlig EBR-utrustning. Testerna utförs tillsammans med nätägare i olika delar av landet för att täcka så många olika terrängtyper och klimatzoner som möjligt. 

Efter en kortare testperiod kommer ett antal SmartPole® tas ner igen för att sändas till SP för test. Det för att se hur SmartPole® har påverkats av hanteringen vid uppsättning samt hur de olika lasterna har påverkat materialen. 

Under tiden som testerna pågår tas erfarenheterna från serie 2 produktionen tillvara och dessa kommer att ligga till grund för utformningen av serieproduktionsutrustningen. Detta arbete planeras att starta i månadsskiftet augusti september 2014. 

Parallellt med detta arbete kommer ett eller flera erfarenhetsmöten hållas med personal som har arbetat med SmartPole®. Dessa erfarenheter är viktiga för det sista steget i utvecklingen av SmartPole®. Erfarenheterna kommer sedan ligga till grund för hur serieversionen av SmartPole® kommer att utformas. Strävan är att utveckla en produkt som är lätt att hantera, säker att klättra i, att befintlig EBR-utrustningen kan användas, m m.

Vår bedömning är att SmartPole® kommer medge en högre grad av standardisering av övrig utrustning för elnät. Detta eftersom Smartpole® är enhetligt producerade och därmed får ett utseende med i förväg bestämda dimensioner vilket inte träd medger.